Menu
Obec Černvír
obecČernvír

.

.

Zelenina JUVITA bude pravidelně jezdit v sudé  týdny -v pondělí od 12.50 - 13.00 hod. před KD. Případné změny budou ohlášeny.

Formuláře

Přihlašení k trvalému pobytu

Přihlašovaný občan se musí dostavit osobně na obecní úřad, musí se prokázat platným občanským průkazem a současně musí prokázat vlastnictví bytu nebo domu, kam se chce k trvalému pobytu přihlásit a způsobilost tohoto objektu k bydleni /kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci, list vlastnictví, platnou nájemní smlouvu/. V případě, že se dotyčný přihlašuje k někomu, musí se jít přihlásit i s majitelem /domu,bytu/, který musí prokázat vlastnictví nemovitosti a její způsobilost k bydlení a podepsat kartu přihlašovaného jako prokázání souhlasu s touto skutečností. Dále uhradí správní poplatek ve výši Kč 50,-- /děti do 15 let zdarma/. Na důkaz provedené změny je přihlášenému občanovi ustřižen u jeho občanského průkazu pravý dolní roh a jako přílohu k občanskému průkazu obdrží "Potvrzení o změně místa trvalého pobytu". Pak občan je povinen do 15 pracovních dnů požádat na Městském úřadě v Tišnově o vydání nového občanského průkazu.

Ostatní žádosti /vyřízení a výměna občanského průkazu, cestovního pasu, stavební povolení pro stavbu,apod./, vyřizuje MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  Tišnov viz www.tisnov.cz 

Povolení skácení stromů rostoucích mimo les

Podkladem je žádost na tiskopise, který je k vyzvednutí na OÚ Černvír. Je nutné připojit i přílohy, keré jsou na tiskopise uvedeny. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení na základě zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Výsledkem správního řízení je povolení nebo nepovolení skácení stromu. Po vydání rozhodnutí zaplatí občan správní poplatek ve výši Kč 100,--.